konnect Issue-date: 30th September 2020.

2020 ISA NEW MEMBERSHIP LIST

ISA NEW MEMBERSHIP LIST- June to August 2020

FIRST NAME

LAST NAME

Chinnadurai

Murugan

Karalgikar

Ranjani

M

Duraiselvam

Pradeep

Arjun

Tigadi

Rakesh

V

Priyanka

V

Hariprasad

Nikhil

Mittal

Prabhakar

DAP

Shyam Kumar

Agarwal

Amit

Kumar

Apala

Ray

Arun

Saxena

Atanu

Majumdar

Gayatri

Shenoy

Guruprasad

Karakalar

Harsha

D

Hemanth

Kumar

Jignesh

Patel

John

Kevin

Niman babu

Subbaraman

Pannangaraja

D

Praveenkumar

Hiregoudar

S

Venkatesh

Sandeep

Sharma

Sandesh

RS

Sarabjit

Singh

Shanoor

Jamadar

Sharad

Karve

Sharath

Ningappaiah

Shiva

Kumar